عصاره ی هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی 1

خلاصه

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره ی هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک

دکتر اکرم ابراهیمی 

چکیده

مقدمه: در نتیجه استفاده بی رویه از داروهای ضد میکروبی در درمان بیما ری های عفونی، مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر خیلی از

آنتی بیوتیک ها توسعه یافته است و یک نیاز برای توسعه داروهای ضد میکروبی وجود دارد . یک راه استفاده از گیاهان دارویی محلی

می باشد که یک منبع غنی از عوامل ضد میکروبی نوین را ارایه می دهند.

هدف: به دلیل افزایش سریع مقاومت آنتی بیوتیکی، اثرات جانبی داروهای شیمیایی، خواص ضد باکتریایی بلوط ها و دلایل دیگر ، این

مطالعه انجام شد.

روش بررسی : در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی ارزیابی شده و با تعدادی از آنتی بیوتیک های

رایج مقایسه شده است . عصاره گیری از میوه های آسیاب شده بلوط که پوست آن ها جدا شده بود به وسیله نسبت های مساوی از آب

50 و 75 میلی گرم/ میلی لیتر ) و با استفاده از ، و اتانول و در دستگاه سوکسله صورت گرفت . اثر عصاره حاصل در سه غلظت ( 25

مورد Escherichia coli و Staphylococcus epidermidis ،Staphylococcus aureus روش انتشار دیسک بر روی سه باکتری

آزمایش قرار گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد که اثر عصاره بر روی باکتری ها وابسته به غلظت بوده است . در مقایسه با آنتی بیوتیک ها نیز اثر غلظت

مشابه جنتامایسین، کمتر از کانامایسین و بیشتر از توبرامایسین بوده است. همچنین این غلظت S. aureus 75 عصاره بر روی mg/ml

بوده است. این اثر بر S. epidermidis از عصاره دارای اثری مشابه کانامایسین، بیشتر از جنتامایسین و کمتر از توبرامایسین بر روی

کمتر از جنتامایسین و کانامایسین ولی در مقایسه با توبرامایسین بیشتر بوده است. E. coli روی

نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بلوط ایرانی دارای ترکیباتی با خصوصیات ضدباکتریایی می باشد.

گل واژگان: بلوط ایرانی، ضدباکتریایی، عصاره، انتشار دیسک، سوکسله

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا