عصاره ی هیدروالکلی میوه بلوط 2

خلاصه

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره ی هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک

 

دکتر اکرم ابراهیمی 

مقدمه

در قرن بیست و یکم که قرن بازگشت به طبیعت و

استفاده از گیاهان در درمان نام گرفته است ما شاهد گسترش

روز افزون تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی بوده و مشاهده

می کنیم که روز به روز عرضه داروهای جدید گیاهی ابعاد

گسترده تری می یابد

اجرای این طرح در راستای کاربرد عملی نمونه ای از این

گیاهان از دیدگاه خواص ضدباکتریایی آن ها می باشد. چرا که

علی رغم میزان قابل توجه آنتی بیوتیک ها، افزایش مقاومت

باکتریایی استفاده از آن ها را در پزشکی محدود کرده است.

بلوط ایرانی 1 درختانی بزرگ به ارتفاع 20 متر با تاج

می باشند. برگ های Fagaceae کروی بزرگ و از خانواده

آن ها عموماً یکنواخت و تخم مرغی شکل با حاشیه ای دندانه دار

می باشد و کرک های ستاره ای شکل و انبوه روی برگ و

کرک های نرم و خزی زردرنگ پشت آن را فرا گرفته است.

میوه آن کشیده، شبه بیضی و موکرونه و در پیاله ی سفید رنگ

( مخملی و مخروطی شکلی قرار گرفته است (شکل شماره 1

.[1]

نامیده می شود در پیاله ای Acorn میوه ی درخت بلوط که

قرار گرفته است. میوه دارای مقادیر متفاوت از Gland به نام

مواد روغنی، قندهای مختلف، آمیدون، مقدار کمی کوئرسیت،

.[ پنتوزان و تانن می باشد [ 2

علاوه بر خواص ضدمیکروبی گونه های مختلف بلوط که

در منابع گوناگون به آن اشاره شده است، برای میوه، پوست

تنه، پوست ساقه های جوان، برگ ها و گل های آن خواص

درمانی متعدد دیگری نیز ذکر شده است. از جمله اینکه میوه

.[ بلوط مدر و ضدعفونی کننده است. [ 3

میوه ی بلوط و پوست آن به طور سنتی در درمان اسهال

استفاده می شود. تانن با اثرات قابض و ضدعفونی کننده یکی از

ترکیبات عمده ی بلوط ایرانی است که بر طبق بررسی های قبلی

روی اجزای فعال پوست میوه، تانن ها اثر عمده در درمان

اسهال دارند که این امر به خاطر جذب آب و رسوب

پروتئین ها صورت می گیرد [ 4

مولیاوان و همکارانش در مقاله ای که در سال 2006 به

چاپ رسیده بیان کرده اند که عصاره ی متانولی میوه

یک اثر مهاری قابل توجه روی Quercus lusitanica

.[ همانندسازی ویروس نوع دو تب استخوان دارد [ 5

پوسته داخلی میوه ی بلوط که جفت نامیده می شود نیز

مانند خود میوه دارای خواص درمانی می باشد. تاثیر ترکیب

گیاهی پوسته داخلی بلوط و بادرنجبویه در کنترل زخم های

آفتی مینور مخاط دهان بررسی شده که نتایج نشان می دهد این

ترکیب به طور موفقیت آمیزی در درمان این بیماری مؤثر واقع

.[ شده است [ 6

انجام شده، Quercus aucheri در مطالعه ای که بر روی

چنین بیان شده که گال های بلوط به صورت یک قابض،

آنتی سپتیک و منعقدکننده ی خون استفاده می شود. جوشانده ی

آن نیز برای درمان اسهال حاد و التهاب و آماس به کار می رود

علاوه بر این جوشانده ی این گیاهان برای سوختگی ها و

.[ زخم ها نیز کاربرد دارد [ 7

در مطالعه ی دیگری حالات آنتی اکسیدانی برگ های

(Q. pubescens و Q. ilex) گونه های بلوط مدیترانه ای

.[ توسط مارابتینی  بررسی شده است [ 8

در سال 2003 ارزشیابی اثرات ضدالتهابی عصاره الکلی

توسط کایور 2 و همکاران صورت Q. infectoria گال های

گرفت که مشخص شد این گال ها پس از مصرف موضعی یا

خوراکی فعالیت ضدالتهابی داشته و همچنین توانایی جلوگیری

.[ از تولید تعدادی از حدواسط های التهابی را نیز دارا هستند.

در سال 2004 پلی فنول های گیاهی از عصاره های آبی

برای ارزیابی فعالیت های Q. infectoria چند گیاه از جمله

مهاری آن ها علیه سم مار کبری به وسیله روش خنثی سازی در

.[ مورد آزمایش قرار گرفت [ 10 in vitro شرایط

حیدری و همکاران [ 11 ] به علت خواص مختلف دارویی

تانن ها از جمله جلوگیری از رشد پاتوژن ها و ضدخونریزی

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا