بلوط ایرانی خصوصیات ضد باکتریایی و ترمیم زخم

خلاصه

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و ترمیم زخم بلوط ایرانی

Evaluation of the Antibacterial and Wound Healing Activity of Quercus persica
Abstract: Quercus persica is one of the four species oak that growing in the
zagrossian region in Iran. This plant contains different components of therapeutic
value. In this investigation, antibacterial and wound healing effects of methanolic
extract of fruits of Quercus persica has been studied. Milled oak fruit that their hull
was separated, was extracted with methanol in Soxhleťs apparatus .The effect of
extract in three concentration (25,50,75mg/ml) were tested using agar diffusion
method on Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis RTCC
1898 and Escherichia coli O157:H7 and in form topical administration on excision
wound in rats.Results showed that all of concentrations were effective on inhibition of
bacteria, but this effect with 50 and 75 mg/ml concentration of extract was significant
for bacteria. Also in comparison with tested antibiotics, the effect of 75 mg/ml
concentration of extract was similar or higher than them. Also in the extract-treated
wounds indicated that epithelialize faster, and the rate of wound contraction was
significantly increased in comparison to control wounds. This results suggest that
Quercus persica possesses compounds with antibacterial and wound healing properties.

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و ترمیم زخم بلوط ایرانی
چکیده
بلوط ایرانی یکی از چهار گونه بلوطی است که در مناطق زاگرس در ایران رشد می یابد. این گیاهان دارای
ترکیباتی با اثرات درمانی گوناگون می باشند. در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی و ترمیم زخم عصاره
متانولی میوه بلوط ایرانی مطالعه شده است. میوه های آسیاب شده بلوط که پوست آنها جدا شده بود به وسیله
متانول در دستگاه سوکسله عصاره گیری شد. اثرعصاره در سه غلظت(25 ،50 و 75 میلی گرم/ میلی
لیتر) و با استفاده از روش انتشار دیسک بر روی سه باکتری ,25923 ATCC aureus Staphylococcus
بر موضعی استعمال شکل به و Escherichia coli O157:H7و Staphylococcus epidermidis RTCC 1898
روی زخم باز در رت آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت ها بر روی مهار باکتریها مؤثر بوده اما
این اثر با غلظت های50 و 75 میلی گرم/ میلی لیتر عصاره برای باکتریها قابل توجه بوده است. همچنین در
مقایسه با آنتی بیوتیکهای مورد آزمایش اثر غلظت 75 میلی گرم/ میلی لیتر عصاره مشابه یا بیشتر از آنها
بوده است. همچنین در زخم های تیمار شده با عصاره مشخص شد که تشکیل اپیتلیال سریع تر بوده و
سرعت انقباض زخم در مقایسه با زخم های شاهد بطور قابل توجهی افزایش داشته است. این نتایج پیشنهاد
می کند که بلوط ایرانی دارای ترکیباتی با خصوصیات ضد باکتریایی و ترمیم زخم می باشد.

A.Ebrahimi

PhD.Plant systematic

شماره تماس
09121904698

خبرنامه ما

عضو شوید تا آخرین اخبار و مقالات را دریافت نمایید

بالا